Услови за користење

Недозоволеното користење на било која содржина од порталот trpeza.mk ќе се смета за прекршување на
финансиски надомест.
Строго се забранува злоупотреба на видео материјалите, сопственост на trpeza.mk, во смисла на нивно с
Секое неовластено и без дозвола на редакцијата на Трпеза мк објавување на текст, фотографија или виде
интернет портал) чини 70.000 денари за едно објавување и за корисникот ќе биде испратена фактура
платена во предвидениот рок, ќе бидат искоритени сите законски процедури за наплата.
Секој што ќе користи материјали без согласност на порталот Trpeza.mk, ќе значи дека се согласил на усло
финасискиот надомест за преземениот материјал.
Дозолено е само преземање на три реда текст, со задолжителен линк до страната на Trpeza кој ќе стои в
фотографија и видео